Rješenje
   
KLASA: UP/I-230-02/15-02/570
URBROJ:2170-06-02/1-16-2
Rijeka, 25.travnja 2016


RJEŠENJE

1- Odobrava se Udruzi pod nazivom UDRUGA OSOBA S CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Ružićeca 12/2, upis novog Statuta i likvidatora u Registar udruga Republike Hrvatske.

U NASTAVKU ORIGINAL RJEŠENJE U PDF FORMATU

 

 
 
home